O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu z dzieckiem.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowe.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza do Samorządowego Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.
   * Oświadczenie, że blisko szkoły mieszkają krewni dziecka, wspierający nas/mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 mojego dziecka do szkoły podstawowej.
   * Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Uchwała nr XXI/238/17 Rady Miejskiej Kościana w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.
Więcej w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych podczas "Dnia otwartego" 02 marca 2019 roku w stołówce szkolnej o godz. 11.00.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Wniosek o przyjęcie dziecka do samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2018/2018 mojego dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
   * Uchwała nr XXI/237/17 Rady Miejskiej Kościana w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
   * Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2012 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Instrukcja użytkownika dla systemu eNabór.


e-mail